Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMSenátVystoupení v Senátu

Vystoupení v Senátu

Odmítla jsem zákon o vyrovnání s církvemi

(16.8.2012) Na 25. schůzi Senátu dne 15.8.2012

Senátorka Marta Bayerová: Vážená paní předsedající, paní ministryně tady ještě není, takže vážení věrní kolegové, kteří jste si přišli poslechnout můj diskusní příspěvek. Zbytek to dostane písemně a bude si to předčítat místo večerníčka večer.

Řekla bych, že v diskusi k tomuto návrhu zákona již zaznělo a jistě ještě zazní mnoho věcných argumentů i obav – o nebezpečí návratu před únor 1948, o způsobu určení celkové výše tzv. vyrovnání, až po možné důsledky pro státní rozpočet, pro vznik dalších možných restitučních nároků, atd. Tyto obavy sdílím také a již i kvůli nim budu hlasovat proti tomuto návrhu zákona.

Chci se ale podívat na tento návrh zákona z jiného úhlu pohledu. Jak víte, jsem ze Znojemska, tedy z regionu, kde žije značné množství věřících občanů. Žijeme tu společně věřící i nevěřící, navzájem se respektujeme a žádné problémy s tím nemáme.

Vím zcela jistě, že mně, komunistické kandidátce, dali v komunálních, poslaneckých i senátních volbách hlas i mnozí moji věřící spoluobčané. Vážím si toho. A pokud to bylo a je možné, snažím se pomáhat s řešením jejich problémů, s opravou církevních památek v celém okrese.

Mezi místními faráři mám řadu přátel, kterých si velmi vážím a navštěvujeme se. Vím proto, že nejen řadoví věřící, ale i místní faráři mají z tzv. církevních restitucí trochu obavy. Mají o nich totiž jen minimum informací. Nedovedou si představit, jaké důsledky pro ně budou mít, tedy například, co přesně které farnosti bude vráceno, jak budou majetek spravovat, co budou dělat s nepotřebnými budovami či pozemky apod.

Převzetí a případný prodej vráceného majetku však církev jistě zvládne. Více však věřící i duchovní trápí lidské důsledky, přijetí a realizace tohoto zákona.

Obávají se co to udělá s mezilidskými vztahy v jednotlivých farnostech. Mají pochybnosti o tom, zda je pro církve rozumné usilovat o majetek a finanční náhradu v tak astronomické částce právě v době, kdy se téměř všem žije stále hůře. Obávají se, že církve přijdou o důvěru mnohých občanů, že se od nich odkloní i mnozí stávající věřící. Jsem proto velmi ráda, že existuje prohlášení křesťanů různých církví k tomuto návrhu zákona, jak jste mohli zaregistrovat včera a dnes v médiích. Potvrzuje totiž mé výše uvedené poznatky. Dovoluji si proto z tohoto prohlášení několik pasáží uvést. Cituji:

Jsme přesvědčeni, že budoucnost církví nelze stavět na majetcích z minulosti, ale na současné živé víře a ochotě k oběti. Bez nich je snaha zabezpečit církve marná a sotva dlouhodobě povede k jejich plnohodnotné a pro ostatní prospěšné existenci. Nelze přece sloužit dvěma pánům – Bohu i majetku. Nesouhlasíme s tím, že se církve k navrácení majetku ve spojení s odškodněním podle vládního návrhu dostanou do privilegovaného postavení proti jiným právnickým osobám. To podle nás odporuje samotnému smyslu církví a staví na hlavu Kristovo učení. Jako následovníci Ježíše Krista máme nést kříž, třeba snášet i křivdu a ne se domáhat starých privilegií. Je potřeba mít rovněž respekt a úctu ke stále rozhodnější většině našich spoluobčanů, kteří se k žádnému křesťanskému vyznání nehlásí. Schválení navrhovaného zákona bez širšího konsensu výrazně prohloubí příkop mezi křesťanskými občany a ostatní veřejností. Pro nás křesťany a občany této země to bude zahanbením. Církve sice budou mít majetky, ale lidé k církvím nenáležící se k nim otočí zády. Jsme přesvědčeni, že provozní a mzdové náklady církví mají být postupně financovány z příspěvků členů církví a sympatizantů ať už přímo či prostřednictvím daňového systému. Naopak v péči o sociálním sféru a kulturní památky, by měla být finanční účast státu posilována, neboť se jedná o obecné statky, obecné kulturní a duchovní dědictví. (Konec citace.)

To bylo několik pasáží z uvedeného prohlášení křesťanů, které vyústilo i v petici s mnoha podpisy, v níž se v závěru píše – opět cituji:

Vyzýváme proto poslance a senátory, aby nehlasovali pro předkládaný návrh zákona a snažili se v široké diskusi nalézt společensky přijatelné řešení, které by otázku církví propojilo s financováním dalších obecně prospěšných organizací. Představitele církví pak vyzýváme, aby se vzdali alespoň části nárokovaného majetku. (Konec citace.)

Budu hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji za pozornost

Dle stenozáznamu

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena