Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj region

Můj region

MEMORANDUM Vojáci proti válce

(15.11.2010)

Ke škodlivým účinkům další existence a činnosti NATO a členství České republiky v alianci.                                                

                            Občanské sdružení

                           Vojáci proti válce

                         Česká Republika

                         Čj. VS/1 – 1 -1/64180/06-R

                       e-mail: vojaci.protivalce@email.cz

 

 

 

                                                    M E M O R A N D U M

                                  ke škodlivým účinkům další existence a činnosti NATO

                                               a členství České republiky v alianci.

 

 

My, členové občanského sdružení Vojáci proti válce, generálové a důstojníci  ozbrojených složek ČR ve výslužbě, pozorně sledujeme a vyhodnocujeme vývojové trendy  v oblasti zajištění bezpečnosti nejen České republiky, ale i na evropském kontinentě a v globálních souvislostech. Zejména se jedná o jaderné odzbrojení a zákaz a likvidaci dalších zbraní hromadného ničení, o budování nových vojenských základen na cizím území, vysílání  ozbrojených sil  jednotlivých států do  agresivních akcí v různých částech světa a boj proti terorismu, a to jak  individuálnímu, tak také státnímu. V neposlední řadě pak i o úlohu NATO na počátku třetího tisíciletí, po  rozpuštění Varšavské smlouvy, rozpadu bipolárního uspořádání světa a před konáním závažného summitu  aliance  v letošním roce, na kterém má být přijata  její nová strategická koncepce.

 

Jsme vážně znepokojeni  vývojem situace, kdy místo  uklidnění, posílení míru  a řešení  sporů mírovými prostředky  bez použití síly  v souladu s Chartou OSN, jak je uvedeno i v čl. 1 smlouvy o vytvoření  Severoatlantické aliance z  r. 1949,  pokračují krvavé ozbrojené konflikty a permanentní nevyhlášené války. Vážné nebezpečí pro zachování a upevnění   míru spatřujeme ve skutečnosti, že pod různými záminkami, včetně „války“ proti terorismu, ochrany lidských práv, šíření a upevnění  demokracie a svobody, jsou vedeny  ozbrojené konflikty na území cizích států a budovány  nové vojenské základny  prakticky po celém světě.

 

Není brán ohled na vlastní zkušenosti nositelů těchto akcí, nejsou respektovány  názory a stanoviska nezávislých odborníků, některých předních  vojenských specialistů, politiků a zejména veřejného mínění, že terorismus  nelze vymýtit  vojenskou silou. Naopak do nesmyslných „válek“  proti terorismu je vysíláno stále více vojáků  USA, a v rozporu s čl. 1 a 5 Washingtonské smlouvy  také jednotek NATO, včetně příslušníků ozbrojených sil ČR. V poslední době se potvrdilo, že při tzv. mírových  operacích a misích se jednotky okupantů dopouštěly válečných zločinů.

 

Veřejné mínění v mnoha státech, a to nejen v Evropě, stále hlasitěji vyslovuje nesouhlas s cizími vojenskými základnami na jejich území, stejně jako s nasazováním jednotek NATO daleko od hranic aliance. V důsledku svého působení, plně  podřízeného  Národní bezpečnostní strategii USA, jak o tom svědčí též  strategická koncepce aliance z r. 1999, aliance zcela ztratila svůj kredit. Z hlediska zájmů mezinárodní bezpečnosti a míru , i z hlediska bezpečnosti a zajištění mírového života České republiky a jejích občanů, se stále naléhavějším stává požadavek  rozpuštění NATO.

 

Dokonce i poznatky zpravodajských služeb ČR připouštějí, že působení ozbrojených sil ČR  v zahraničních misích NATO, byť i ospravedlňované plněním závazků údajně vyplývajících z členství v alianci, je trvale jedním z nejvážnějších rizik, jež by mohlo ve formě teroristických útoků ohrozit bezpečnost ČR a jejích obyvatel. Jsme přesvědčeni, že k zajištění bezpečnosti republiky a jejích občanů je možno a nutno hledat a volit jiné cesty než je členství ve zkompromitovaných aliancích a souhlas se zřizováním cizích vojenských základen v Evropě, včetně území ČR. Jedná se o zjevné anachronismy  škodlivé pozůstatky minulosti. Se skončením studené války ztratila jejich existence jakékoliv opodstatnění.

Na základě uvedených skutečností považujeme další setrvání ČR ve vojensko-bezpečnostních strukturách  NATO za škodlivé pro bezpečnostní zájmy ČR.

 

Jako škodlivé a nepřijatelné se nám dále jeví:

 

-           vysílání příslušníků ozbrojených sil ČR do současných nebo budoucích zahraničních operací a „misí“ USA/NATO, zahájených bez příslušného rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN;

-          zřízení další cizí vojenské základny  na území ČR pod jakýmkoliv klamným označením, bez možnosti občanů republiky vyjádřit se k této záležitosti v referendu;

-          souhlas státních orgánů ČR s budováním nových vojenských základen a rozmísťováním nových zbraňových systémů USA/NATO na evropském kontinentě, které může znovu vést k vyvolávání nedůvěry a napětí mezi státy a

k dalšímu zbrojení.

 

Za současné situace  ve světě a v Evropě je třeba poctivě, bez postranních úmyslů  jednat o nastolení  nového mezinárodního pořádku a vybudování spolehlivého systému kolektivní, nedělitelné bezpečnosti pro všechny. To považujeme za nejpřijatelnější cestu k ochraně a obraně bezpečnostních zájmů ČR a jejích občanů na mezinárodním fóru.

 

Z pověření Republikové rady  o.s. Vojáci proti válce

 

V Praze 12. listopadu 2010

 

 

Genpor.vv. Oskar  MAREK v.r.        plk.vv. Jiří BUREŠ v.r.              plk.vv. Otakar  VESELÝ 

      Člen Rady VPV                               předseda VPV                             člen Rady VPV

 

Toto MEMORANDUM bude rozesláno:presidentovi ČR-vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR, předsedovi vlády ČR, ministrům obrany a zahraničí a dalším ústavním činitelům ČR, sdělovacím prostředkům, občanským iniciativám v ČR, prezidentovi Světové rady míru a Evropského mírového fóra.

 

My níže podepsaní   podporujeme text tohoto MEMORANDA:

Plk.v.z.Ing.V.Remek-letec kosmonaut, genpor.Ing. J. Činčár-předseda Společnosti L.Svobody, emeritní prorektor Vysoké školy letecké profesor plk.v.v.Ing.B.Svoboda DrSc, RNDr.M.Bayerová snátorka PČR, RSDr.A.Černý poslanec PČR-výbor pro obranu, Doc. PhDr M.Grebeníček CSc poslanec PS PČR, JUDr. S.Grospič poslanec PS PČR, JUDr. V. Jumr diplomat v.v., profesor PhDr J.Keller CSc., profesor Ing. V.Kubánek DrSc.,Doc.RNDr.J.Minář DrSc., PhDr J. Skála CSc., Ing. K.Sýs předseda Unie Českých spisovatelů,  Daniel Strož, básník, publicista, v r. 2004-2009 poslanec EP, Ing.L.Vacek sociolog, předseda klubu společenských věd, JUDr.V.Vajnar diplomat v.v.

 

Organizace

Odborový svaz Čech Moravy a Slezska, Slovanský výbor ČR, Levicový klub žen ČR, Klub Českého pohraničí, SMKČ, Společnost Julia Fučíka, Společnost Česko-Kubánského přátelství.  

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena