Kontakty

Gymnázium Dr. Karla Polesného

Znojmo

 

e-mail:

bayerovi@gmail.com

Bayerová KSČMMůj regionČlánky v tisku

Články v tisku

Šumava

(15.6.2014)

Vážení čtenáři, minulý týden ve středu 11. 6. 2014 se konalo zasedání senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí, jehož jsem členkou. Kromě jiného projednával výbor návrh zákona o Národním parku Šumava a  o změně zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento návrh vyvolal velký ohlas veřejnosti, takže členové výboru a ostatní senátoři byli zasypáni návrhy na řešení z řad občanů, žijících na Šumavě a členů různých organizací a spolků, dotčených problematikou NP Šumava.

Tento návrh byl Senátu předložen v březnu letošního roku. Předkladatelé mají dva zásadní důvody pro podání zákona.

1. Národní park Šumava (NPŠ) existuje víc jak 22 let bez jakéhokoli zákona, kterým by byl zřízen, přestože správní úřady, kterým je deklarován i NPŠ, lze zřizovat pouze zákonem.

2. Obava, že nově zvolená sněmovna a nově jmenovaná vláda se pod tlakem jiných úkolů k projednávání zákona o NPŠ dlouho nedostanou a případné ukončení činnosti stávající Poslanecké sněmovny ovlivní i projednávání této novely a odsune ji opět do „neznáma“.

NPŠ byl zřízen nařízením vlády v roce 1991, které stanoví podmínky jeho ochrany na základě zákona o státní ochraně přírody. Jsou to podobné podmínky, kterými byl ustanoven NP Podyjí. Novelizace zákona byla uskutečněna v roce 1992, kdy vešel v platnost známý zákon č. 114/ 1992 Sb o ochraně přírody a krajiny.

Dalším důvodem k podání návrhu zákona o NPŠ je to, že nyní je v procesu schvalování Plán péče o park na příštích 15 let a předkládané znění zákona na tento plán velmi úzce navazuje.

Předkládaný návrh byl samozřejmě projednán se starosty šumavských obcí a jimi podporován.

Po důkladné diskusi  na výboru byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který vede především k zachování mimořádných přírodních hodnot Šumavy a k ochraně její přírody a krajiny. Posláním NPŠ je vedle naplnění těchto cílů rovněž možnost umožnit jeho využívání k veřejnému poznání, vzdělávání, rekreaci a turistice, jakož i k podpoře udržitelného rozvoje územně samosprávných celků, na jejichž správním území se NPŠ rozkládá.

Vážení čtenáři, problematika ochrany přírody a krajiny je velmi citlivé téma, na které jsou různé názory. Ale musí nás stále provázet  myšlenka, že chceme předat dalším generacím nezničenou přírodu a k ní příslušné přírodní druhy jak rostlin, tak živočichů.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena